Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wójt Gminy Rytwiany powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, określonych z ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rytwianach,
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach,
3. Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach,
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu,
6. Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym,
7. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,
8. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sandomierzu, z siedzibą w Staszowie,
9. Prokuratury Rejonowej w Staszowie.

   Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

   W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, do zadań których należy w szczególności realizowanie procedury Niebieskiej Karty, tj.:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, dzielnicowemu, przedstawicielowi oświaty i służby zdrowia, członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy z przedstawicieli tych podmiotów  jest ustawowo zobowiązany do wszczęcia procedury Niebieskie Karty. Wszczęcie procedury NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.  Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym w Rytwianach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
Tel. 15-864 79 46, 500 239 194, fax: 15-864 79 37
e-mail: opsrytwiany@op.pl

Zgłoszenia przemocy domowej można dokonać pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów
Tel. 997, 15-864 72 05

Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
przy Urzędzie Gminy w Rytwianach
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 7)

Interesantów przyjmuje Dzielnicowy KPP w dniach:
- poniedziałki  w godz. 12.00 – 14.00
- czwartki w godz. 13.00 – 15.00
Tel. 15-864 79 45

 • Prokuratura Rejonowa w Staszowie

ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów
Tel. 15- 864 65 00

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej w Rytwianach

ul. Kościelna 9, 28-236 Rytwiany
Tel/fax.: 15-864 74 28

•  placówki oświatowe położone na terenie Gminy Rytwiany:

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach

ul. Szkolna 9/1
28-236 Rytwiany
tel: 158647512, 158647435, fax: 158647511

Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu

Strzegomek ul. W. Dąbrówki 3
28-221 Osiek
tel: 158645351, fax: 158645351

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym

Sichów Duży 88
28-236 Rytwiany
tel: 158647324, faks: 158647324

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel. 158647322, tel. 158647323

Dodatkowo, informacje o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

Punkt działa przy Urzędzie Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 4).

Więcej informacji o Punkcie dostępnych jest pod adresem: http://www.rytwiany.com.pl/index.php?id=258

 

Akty prawne i dodatkowe informacje:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej -
www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 Miniesterstwo Sprawiedliwości -  pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" -
www.niebieskalinia.info

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
www.parpa.pl

 

Do pobrania:

niebieska karta A

niebieska karta B

karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

informator dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

PCPR w Staszowie - punkt pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i osobom w kryzysie

karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Osobisty plan awaryjny dla osób dosiadczających przemocy w rodzinie - poradnik

Osobisty plan awaryjny dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie - do druku