Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Nr 67/2023  z dnia 14 września 2023 r. Wójt Gminy Rytwiany powołał Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny  podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rytwianach,

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach,

3. Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

4. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach,

5. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu,

6. Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym,

7. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,

8. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sandomierzu, z siedzibą w Staszowie,

9. Prokuratury Rejonowej w Staszowie.


Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.


W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno - pomocowe, do zadań których należy w szczególności

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6)  występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";

8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",

b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, dzielnicowemu, przedstawicielowi oświaty i służby zdrowia, członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy z przedstawicieli tych podmiotów  jest ustawowo zobowiązany do wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

Wszczęcie procedury NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.  Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym w Rytwianach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
Tel. 15-864 79 46, 500 239 194, fax: 15-864 79 37
e-mail: opsrytwiany@op.pl

Zgłoszenia przemocy domowej można dokonać pod adresem:

• Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów
Tel. 997, 15-864 72 05

• Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
przy Urzędzie Gminy w Rytwianach
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 7)

Interesantów przyjmuje Dzielnicowy KPP w dniach:
- poniedziałki  w godz. 12.00 – 14.00
- czwartki w godz. 13.00 – 15.00
Tel. 15-864 79 45

 • Prokuratura Rejonowa w Staszowie

ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów
Tel. 15- 864 65 00

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach

ul. Kościelna 9, 28-236 Rytwiany
Tel/fax.: 15-864 74 28

•  placówki oświatowe położone na terenie Gminy Rytwiany:

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach

ul. Szkolna 9/1
28-236 Rytwiany
tel: 158647512, 158647435, fax: 158647511

Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu

Strzegomek ul. W. Dąbrówki 3
28-221 Osiek
tel: 158645351, fax: 158645351

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym

Sichów Duży 88
28-236 Rytwiany
tel: 158647324, faks: 158647324

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel. 158647322, tel. 158647323

Dodatkowo, informacje o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

Punkt działa przy Urzędzie Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 4). 

Więcej informacji o Punkcie dostępnych jest pod adresem: https://www.rytwiany.com.pl/index.php?id=312

 

Akty prawne i dodatkowe informacje:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –

https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-domowej

 Miniesterstwo Sprawiedliwości –

 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej


 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - https://www.niebieskalinia.pl

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - https://kcpu.gov.pl/