Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+
INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W RYTWIANACH W SPRAWIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYMAGANEGO PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE CZĘŚC 2 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. 
 
W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska  i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem).
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Rytwianach pokój  22 ( I piętro  referat świadczeń rodzinnych).
 
 
Druki wniosku są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach
ul. Staszowska 15, pokój 22 (I piętro)
lub do pobrania na stronie
GOPS Rytwiany
 
 
Więcej informacji na temat dokumentów, które będą wymagane przy składaniu wniosku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rytwianach   pok. 22 lub pod numerem telefonu 15 864 79 33 .
 
 
Ważna informacja przychodząc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaleca się z uwagi na panujący stan epidemii posiadanie maseczki ochronnej, własnego długopisu.
W związku z zaistniałą sytuacją można również wcześniej telefonicznie  umówić wizytę  w Ośrodku w sprawie złożenia w/w wniosku lub odebrania zaświadczenia na dogodny dla Państwa termin w godzinach pracy urzędu dzwoniąc.
 
 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach
godziny pracy : poniedziałek – piątek 7.30 -15.30
Wzór wniosku został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, które publikujemy w załączniku.
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego o którym mowa w  art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) składany wraz z wnioskiem  o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. - czystepowietrze-informacja.pdf