Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
 
 
Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów z terenu Gminy Rytwiany na zatrudnienie poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.
Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych zostanie objętych 300 uczniów z trzech szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzegomiu, Zespół Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach zostaną wyposażone w ramach programu
w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupionych zostanie 61 komputerów, 8 laptopów, 3 tablice interaktywne, 6 projektorów, 2 monitory interaktywne i 3 wizualizery wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz programy multimedialne. Wszyscy uczniowie uczęszczający do w/w szkół będą korzystać w ramach zajęć szkolnych ze sprzętu zakupionego w projekcie.
46 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych projektem podniesie swoje kompetencje cyfrowe poprzez szkolenie/kursy TIK przewidziane w ramach projektu.
Zakupiony sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne (programy multimedialne) będą służyć do pracy
z uczniami zarówno na zajęciach dodatkowych jak i przez nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej. Prowadzenie zajęć z użyciem nowych technologii podniesie atrakcyjność lekcji oraz motywację i chęć uczniów do nauki. Działania w ramach projektu przyczynią się do podniesienia kompetencji wśród uczniów wszystkich szkół objętych projektem.
 
Wartość całkowita projektu: 635 655,15 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 540 306,88 zł
Jednostka realizująca: Gmina Rytwiany
Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. - 30.06.2020r.
 
Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

 


Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Zapraszamy
 
nauczycieli do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie
 
„Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”
 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
 
Regulamin rekrutacji wraz ze wzorami wszystkich wymaganych oświadczeń dostępny u Dyrektora szkoły.
 
W załączeniu do zaproszenia formularz zgłoszeniowy.
 
Wypełnione formularze prosimy składać do Dyrektora szkoły lub wyznaczonego przez Dyrektora koordynatora projektu.
 
Do pobrania: formularz_zgloszeniowy_nauczyciela.doc
 
„Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 
 
Zapraszamy uczniów
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach
-Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym
-Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu
 
do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie
 
„Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”
 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
 
Regulamin rekrutacji wraz ze wzorami wszystkich wymaganych oświadczeń dostępny u Dyrektora szkoły.
 
W załączeniu do zaproszenia formularz zgłoszeniowy.
 
Wypełnione formularze prosimy składać do Dyrektora szkoły lub Szkolnego Koordynatora Projektu.
 
 
Do pobrania: Formularz_zgloszeniowy_ucznia.pdf