Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
 
     1.     Zasiłek  pielęgnacyjny- przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 
i przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1) matce albo ojcu
 2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności; jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki:   
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; - nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: - nie później niż do ukończenia 18 roku życia   
- lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
 Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 roku przysługuje  w kwocie 1830,00 zł miesięcznie:
Od dnia 1 stycznia 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało w kwocie 1971,00 zł (zgodnie z obwieszczeniem MRPiPS w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 z dnia 4 listopada 2020r. ( M.P. z 2020r. poz. 1031).
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1)   nie podejmują zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej 
2)   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
-          w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 w okresie zasiłkowym trwającym od 2017-11-01 do 2018-10-31 jest to kwota 764,00 zł.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 620,00 zł miesięcznie;


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
 
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wniosek składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.
 
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
Mieszkańcy Gminy Rytwiany składają wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.
Wniosek można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.
 
 
Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia bierze się pod uwagę:
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego), zawierająca informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego. W przypadku dzieci istotna jest również informacja o ograniczeniach w funkcjonowaniu, które występują w życiu codziennym w porównaniu do dzieci, które są sprawne psychicznie i fizycznie;
 • możliwość poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zaopatrzenie w środki techniczne, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.
 
W przypadku wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. roku życia) bierze się pod uwagę:
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba  zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawierać: informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego.
 • wiek, płeć, zawód, wykształcenie;
 • czy osoba zainteresowana ma trudności w samodzielnej egzystencji;
 • czy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania    o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności