Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 
Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii  koronawirusa i uchwalonymi w jej wyniku rozwiązaniami ustawodawczymi ( tj. art. 15oa ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.
W/w nowy przypadek stanowiący utratę dochodu jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r. Niezmienione pozostają pozostałe przepisy regulujące sposób ustalania dochodu i dotyczą także dodanej nowej okoliczności tj. obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.
Istotne jest, że sytuacja ta jest utratą dochodu jeśli nastąpiło to z powodu przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na ogromną możliwą różnorodność indywidualnych przypadków, nie zostały wprowadzone żadne szczególne regulacje dotyczące sposobu dokumentowania np. wysokości dochodu utraconego i daty utraty dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, co oznacza, że tak samo jak w sytuacji innych przypadków utraty dochodu z obowiązującego dotychczas katalogu, strona może złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające w/w okoliczność, do których jak zalicza się także oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Z uwagi na fakt, że stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020r. to przyjmuje się, że od tej daty możliwe są pierwsze przypadki obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawane na wniosek strony za utratę dochodu.
W świetle zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych/ świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w razie utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utarta dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Należy również pamiętać o obowiązku zgłaszania dochodu uzyskanego w celu uniknięcia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.
 
 

 

Więcej artykułów…