Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY

 

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)

z w o ł u j ę

XVIII- sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 grudnia 2011r. /tj. czwartek/
o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2011-2027.
5. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2011r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Rytwiany na lata 2009-2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rytwiany do konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Sadowski

 

 

Więcej artykułów…