Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Rytwiany (budynek Urzędu Gminy Rytwiany, sala nr 3)

KOMISARZ WYBORCZY W KIELCACH II
DKC- 0012-5/18
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Rytwiany w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Rytwiany oraz przez Wójta Gminy Rytwiany wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w
dniu 21 października  2018 r. Na podstawie  art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy  (Dz. U.z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz
art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Komisarz Wyborczy  w Kielcach II postanawia co następuje:
§ 1.
Zwołać I sesję  Rady Gminy Rytwiany na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 8.00
w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Rytwiany oraz przez
Wójta  Gminy Rytwiany , wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu
terytorialnego, przeprowadzonych w  dniu 21 października  2018 r.
§ 2.
Ustalić porządek obrad I sesji  Rady Gminy Rytwiany , stanowiący załącznik  do postanowienia.
§ 3.
Wykonanie postanowienia powierzyć Wójtowi Gminy Rytwiany.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał ADAMCZYK

 

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 listopada 2018 r.


Porządek I  sesji Rady Gminy Rytwiany
1.Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji  Rady Gminy Rytwiany.
2.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach
nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach
nowo wybranemu Wójtowi Gminy Rytwiany zaświadczenia o wyborze.
4.Złożenie ślubowania przez radnych  Rady Gminy Rytwiany.
5.Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany.
8.Przejęcie przez  Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany prowadzenia obrad.
9.Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rytwiany.
10.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rytwiany.
11.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Rytwiany.
 

 

Więcej artykułów…