Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę

XXIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 7 listopada 2008 r. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2009r.
10. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/211/06 Rady Gminy Rytwiany w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
11. Podjęcie uchwały w/s przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bez- przetargowym na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach lokalu użytkowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Gminą Staszów w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego w Staszowie.
15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
16. Interpelacje i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…