Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 20 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 8.00  XXX sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm. ) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.

8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 


 

 

Więcej artykułów…