Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXIX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 25 lutego 2009r. /środa/ o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Rytwiany.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/151/2009 z dnia 29.01.2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla niepublicznych przedszkoli.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…