Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy

Rytwiany, 2009-05-26

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 maja 2009r. /piątek/ o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w/s zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu ”Rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Rytwiany.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Rytwiany”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
10. Podjęcie uchwały w/s opinii dotyczącej listy projektowanych obszarów Natura 2000 w części dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedliskowej „Kras Staszowski” położonego na terenie gminy Rytwiany.
11. Podjęcia uchwały w/s wyodrębnienia w budżecie gminy środków na Fundusz Sołecki.
12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
13. Podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
14. Interpelacje i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…