Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy

RG-0052/46/2010
Rytwiany, 2010.06.14


Z A W I A D O M I E N I E 


Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)
z w o ł u j ę
XLVI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu   17 czerwca  2010 r.  /czwartek/ o godzinie 11- tej  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
7. Interpelacje i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
 /-/  Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…