Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

Informacja w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze "500+" na okres zasiłkowy 2021/2022

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Wnioski w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne od drugiej połowy marca 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok.22, od 7.30 do 15.30.

 

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. 

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że wniosek na świadczenie wychowawcze składać należy jeden raz.

Często zdarzają się przypadki, że wpływają od Państwa wnioski składane po raz kolejny, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania procedury wyjaśniającej i wzywania Państwa do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Informujemy, że składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (od czerwca 2021 r.) na jednym wniosku należy podać dane wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinie. Dotyczy to zarówno wniosków składanych drogą elektroniczną jak i składanych w wersji papierowej.

W momencie wpływu wniosku elektronicznego do GOPS otrzymują Państwo wiadomość email z załącznikiem w formacie PDF, zawierającym UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Jest to dokument potwierdzający, że wniosek wpłynął do jednostki wybranej podczas jego wypełniania. Po przyznaniu świadczenia otrzymują Państwo wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. Zdarzają się przypadki, że we wnioskach podają Państwo błędny adresy poczty elektronicznej (e-mail), co skutkuje brakiem możliwości przesłania informacji o przyznaniu świadczenia.

W związku z powyższym zwrócić należy uwagę na rzetelne wypełnienie wniosku. Do wniosku wymagane jest wpisanie adresu e-mail oraz numeru konta bankowego.

Świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyznawane będzie do dnia 31 maja 2022 roku (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie wg daty wpływu.

WAŻNE!

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przebywania  i wykonywania pracy przez członka rodziny poza granicami kraju, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wraz z  niezbędną dokumentacją są nadal wysyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w celu ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.Aktualny wzór wniosku 500+ do pobrania znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

(22.01.2021 r.)

___________________________________________________________________

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że osoby aktualnie korzystające ze świadczenia 500+

 

NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU w 2020 roku
ponieważ świadczenia wychowawcze zostały przyznane do 31-05-2021r.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.

- w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 kwietnia 2021r. (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty),


Rodzice/opiekunowie, którzy do tej pory nie ubiegali się o świadczenie wychowawcze "500+" w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że rodzic nowonarodzonego dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (powyższe dotyczy odpowiednio także przysposobienia dziecka lub objęcia opieką prawną).

/2020-06-23/

 _________________________________________________________________

 

Rozszerzenie Programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów.


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.


W sprawach wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.


Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Od dnia 1 lipca 2019 r. ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Informacje nie będą wysyłane za pośrednictwem poczty.


Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS)
Od 1 sierpnia br. wnioski w wersji papierowej można będzie składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.


Ważne dla osób niepobierających w ogóle świadczenia wychowawczego, lub niepobierających świadczenia na pierwsze dziecko poniżej 18 roku życia:
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia 500 złotych na dziecko, na które nie było dotychczas  ustalone prawo do świadczenia wychowawczego?

Wnioski złożone od 01 lipca do 31 sierpnia 2019 r. - wypłata świadczenia (z wyrównaniem od lipca 2019 r.) w terminie do 31 października 2019 r.
Wnioski złożone od 01 września  do 30 września 2019 r. - wypłata świadczenia (z wyrównaniem od lipca) w terminie do 30 listopada 2019 r.
Wnioski złożone od 01 października  do 31 października 2019 r. - wypłata świadczenia od października, (bez prawa do wyrównania od lipca!) w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 listopada do 30 listopada 2019 r. - wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, w terminie do 31 stycznia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 grudnia  do 31 stycznia 2019 r. - wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, w terminie do 29 lutego 2019 r.

W przypadku rodziców, którzy mają przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wnioski złożone od 01 lipca do 31 sierpnia 2019 r., - wypłata świadczenia w terminie do 31 października 2019 r.
Wnioski złożone od 01 września do 30 września 2019 r. - wypłata świadczeń w terminie do 30 listopada 2019 r.
Wnioski złożone od 01 października do 31 października 2019 r. - wypłata świadczeń w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 listopada do 30 listopada 2019 r. - wypłata świadczeń (bez prawa do wyrównania za październik 2019 r.!) w terminie do 31 stycznia 2020 r.
Wnioski złożone od 01 grudnia do 31 stycznia 2020 r. - wypłata świadczeń (od miesiąca złożenia wniosku !) w terminie do 29 lutego 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przebywania  i wykonywania pracy przez członka rodziny poza granicami kraju, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wraz z  niezbędną dokumentacją są nadal wysyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w celu ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  będą dostępne od drugiej połowy lipca 2019r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok.22, od 7.30 do 15.30.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się z informacjami dot. świadczenia wychowawczego 500+.