Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

[2021-07-14] INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW ŚR I FA
 
OD 1 LIPCA 2021 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A  OD 
1 SIERPNIA 2021 PAPIEROWO NA OKRES ZASIŁKOWY /  ŚWIADCZENIOWY   2020/2021 O NASTĘPUJĄCE ZASIŁKI / ŚWIADCZENIA :
 
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ( na okres  2021-11-01 do 2022-10-31)
 
2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (na okres  2021-10-01 do 2022-09-30)
 
3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ( na okres od 2021-11-01 do 2022-10-31)
 
 

 

 


 

[2020-11-02] DRUK

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWE  -  zadanie-wyd-zasw-1102.pdf

[2020-06-29]

 
Informacja o kolejnym  rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za uzyskanie i utratę  dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii  koronawirusa i uchwalonymi w jej wyniku rozwiązaniami ustawodawczymi ( tj. art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19)  - katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie / utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o uzyskanie / utratę prawa do dodatku solidarnościowego.
 
Zgodnie z art. 13. 1  w/w o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19:
Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).
 
Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 
Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 
Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875) i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
 
Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
Dodatek solidarnościowy - Świadczenie po utracie pracy:
 
Zgodnie z projektem ustawy, dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która straciła pracę po dniu 15 marca 2020 r. – pracodawca rozwiązał z nią umowę za wypowiedzeniem lub nie przedłużył umowy i uległa ona rozwiązaniu ze względu na upływ czasu, na który była zawarta.
Warunkiem jest, aby osoba taka w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni.
 
 
Dodatek solidarnościowy – wniosek
Aby otrzymać zasiłek solidarnościowy będzie trzeba złożyć wniosek do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone później nie będę rozpatrywane.
O nowe świadczenie mogą starać się osoby bezrobotne, bez względu na to czy są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Dodatek, przysługuje maksymalnie przez trzy miesiące – od czerwca do sierpnia. Co ważne, zgodnie z przepisami ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068), świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. To oznacza, że osoby, które chcą mieć zagwarantowaną wypłatę za czerwiec, muszą dopełnić formalności najpóźniej do wtorku 30 czerwca. Jeśli zrobią to później, dodatek będzie im wypłacony tylko za lipiec i sierpień.
 
W świetle zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych/ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
- w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
- w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych / świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 
Należy pamiętać o obowiązku zgłaszania dochodu uzyskanego / utraconego w celu uniknięcia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.
 
 
 

 

 


 

[ 2020-06-19] INFORMACJA DOTYCZACA KRYTERIUM DOCHODOWEGO FA

 

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021  trwającego od 2020-10-01  kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie wynosiło 900,00 zł.
Od nowego okresu świadczeniowego przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę" tzn:
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 

 

 

[2020-06-08] INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW ŚR I FA
 
OD 1 LIPCA 2020 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A  OD 
1 SIERPNIA 2020 PAPIEROWO NA OKRES ZASIŁKOWY /  ŚWIADCZENIOWY   2020/2021 O NASTĘPUJĄCE ZASIŁKI / ŚWIADCZENIA :
 
1.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ( na okres  2020-11-01 do 2021-10-31)
 
2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (na okres  2020-10-01 do 2021-09-30)
 
4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ( na okres od 2020-11-01 do 2021-10-31)
 
Wnioski w formie papierowej będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rytwianach po 20 lipca 2020 roku.
 
Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów, które będą wymagane przy składaniu wniosków na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021  można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rytwianach pok. 22 lub pod numerem telefonu 158647933 .
 
Ważna informacja przychodząc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaleca się z uwagi na panujący stan epidemii posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego długopisu.
 
 

[2020.05.15] Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
W związku z obowiązującym stanem epidemii  koronawirusa i uchwalonymi w jej wyniku rozwiązaniami ustawodawczymi ( tj. art. 15oa ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.
W/w nowy przypadek stanowiący utratę dochodu jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r. Niezmienione pozostają pozostałe przepisy regulujące sposób ustalania dochodu i dotyczą także dodanej nowej okoliczności tj. obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.
Istotne jest, że sytuacja ta jest utratą dochodu jeśli nastąpiło to z powodu przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na ogromną możliwą różnorodność indywidualnych przypadków, nie zostały wprowadzone żadne szczególne regulacje dotyczące sposobu dokumentowania np. wysokości dochodu utraconego i daty utraty dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, co oznacza, że tak samo jak w sytuacji innych przypadków utraty dochodu z obowiązującego dotychczas katalogu, strona może złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające w/w okoliczność, do których jak zalicza się także oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Z uwagi na fakt, że stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020r. to przyjmuje się, że od tej daty możliwe są pierwsze przypadki obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawane na wniosek strony za utratę dochodu.
W świetle zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych/ świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w razie utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utarta dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Należy również pamiętać o obowiązku zgłaszania dochodu uzyskanego w celu uniknięcia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.