Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 W dniu 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.
W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz pod warunkiem posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków - na dzień składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego - dodatek wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski

Termin składania wniosków upływa dnia 31-10-2022 r.

Osoby, które złożą wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31-01-2022r. nie tracą prawa do dodatku, natomiast wypłata nastąpi niezwłocznie po jego przyznaniu nie później niż do 02-12-2022r.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku będzie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania (tj. nie będą rozpatrywane).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31-10-2022 w następujący sposób:

* w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, pokój nr 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30,

* pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany,

* wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem).


UWAGA! Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Zdarzają się przypadki, że we wnioskach podają Państwo błędny adres poczty elektronicznej (e-mail), co skutkuje brakiem możliwości przesłania informacji o przyznaniu świadczenia.

W związku z powyższym zwrócić należy uwagę na rzetelne wypełnienie wniosku.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosku, gdyż bardzo wiele wniosków jest błędnie
lub niekompletnie wypełnione, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania procedury wyjaśniającej i wzywania Państwa do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Z uwagi na panujący stan epidemii przychodząc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poza dezynfekcją rąk i maseczką zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Pod poniższymi linkami można uzyskać informacje o dodatku osłonowym:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

wniosek do pbrania
 

Informacja-Gmina-Rytwiany