Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2012

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2012

Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza nabór   wniosków  o dofinansowanie w 2012r demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.


Cel zadania:

 1.Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez eliminację ze środowiska substancji 

    zawierających niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców azbest,

 2.Ochrona powierzchni ziemi poprzez eliminację nielegalnego porzucania

     niebezpiecznych odpadów

 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Rytwiany budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty usuwania  i unieszkodliwiania   odpadów    
    niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu 
    materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  
    stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami
    (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków  
    gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy  Rytwiany
3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana
    do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały
    czynności demontażu lub transportu   oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  
    zawierających azbest.


Wniosek (
wzór wniosku  do pobrania) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwianay, ul. Staszowska 15 , pok. Nr 13  do dnia  30.03.2012r


 Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. Nr 71, poz.   649 ze zmianami) – załącznik nr 1

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem  materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu, jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy    w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi   zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na  budowę,

 

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia   do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie, w 2012  roku   na realizację zadań założonych w „Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2008-2032”

 

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym          

 
UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Rytwiany

                                                                                               mgr Grzegorz Forkasiewicz


Ogłoszenie + wniosek do pobrania

 

Więcej artykułów…