Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

 Rytwiany, 2012.05.31

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XXIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 6 czerwca 2012r. /środa/
o godzinie 11- tej w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie GSPZOZ w Rytwianach.
7. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.
8. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rytwianach.
9. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/81/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29.09.2011r.
12. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Rytwiany.
14. Podjęcie uchwały w/s programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rytwiany w 2012r.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

 

 

Więcej artykułów…