Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XXIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 czerwca 2012r. /piątek/
o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027.
6. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie Gminy na 2012r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…