Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2013

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2013


Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza nabór   wniosków  o dofinansowaniu w 2013r demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Rytwiany
budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty usuwania  i unieszkodliwiania   odpadów    
    niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu 
    materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  
    stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami
    (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków  
    gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy  Rytwiany
3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana
    do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały
    czynności demontażu lub transportu   oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  
    zawierających azbest.

Wniosek (
wzór wniosku  do pobrania poniżej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15 , pok. Nr 13  do dnia 30.03.2013r

 Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
    azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                    
    i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków
    bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
    649 ze zmianami) – załącznik nr 1
2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem
    materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu, jako organowi
    administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym
     rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy                  
     w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi
     zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na
     budowę,
 
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia   do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie, w 2013 roku   na realizację zadań założonych w „Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2008-2032”
 
Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym          
 
UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
 
 
 
                                                                          Wójt Gminy Rytwiany
                                                                       mgr Grzegorz Forkasiewicz
 
Wzór wniosku: PDF, WORD

 

Więcej artykułów…