Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 40 sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

z w o ł u j ę


XL - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
3. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIX.
4. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
5. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
6. Informacja o pracy komisji stałych Rady Gminy za 2017 rok.
7. Plan pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektów statutów sołectw.
16. Interpelacje i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…