Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RYTWIANACH DOTYCZĄCA CENY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W 2018 r.

 

 
INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO              
  W RYTWIANACH  DOTYCZĄCA
 CENY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W 2018 r.
 
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje, że zgodnie   z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15.02.2018 roku,  taryfa za zbiorowe oprowadzanie ścieków obowiązująca w roku 2017 w Gminie Rytwiany zachowuje ważność do dnia 9 czerwca 2018 r.
W związku z powyższym cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 roku nie ulega zmianie i wynosi:
Cena za 1 m3 wody pitnej wynosi:
dla odbiorców indywidualnych
3,45 zł netto + 8% VAT = 3,73 zł brutto
dla jednostek gospodarczych
3,98 zł netto + 8% VAT = 4,30 zł brutto

Cena za 1 m3 ścieków wynosi:
dla dostawców indywidualnych posiadających przyłącza kanalizacyjne                z przydomową przepompownią ścieków
9,88 zł netto + 8% VAT = 10,67 zł brutto
dla pozostałych dostawców indywidualnych
10,08 zł netto + 8% VAT = 10,89 zł brutto
dla jednostek gospodarczych
11,98 zł netto + 8% VAT = 12,94 zł brutto
 
Dostawcy ścieków, którzy zostali obciążeni w 2018 roku należnością  z obniżoną ceną ścieków na podstawie UchwałyNr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Rytwiany w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, otrzymają fakturę korygującą zwiększającą należność za odprowadzanie ścieków.
 
Uzasadnienie
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków została zmieniona.
Z dniem wejścia w życie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), to jest z dniem 12 grudnia 2017 roku obowiązują nowe zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rady gmin utraciły uprawnienia do zatwierdzania w/w taryf. Na mocy art. 27a ust 1 w/w ustawy organem uprawnionym  do ich zatwierdzania jest Organ  regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które powstało z dniem 01.01.2018 r. na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
Rada Gminy Rytwiany w dniu 14 listopada 2017 roku podjęła Uchwałę  Nr XXXVII/192/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Na podstawie tej uchwały taryfa za odprowadzanie ścieków została obniżona.
Jednak ze względu ze względu na przywołaną na wstępie zmianę przepisów Organ regulacyjny (Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) uznał, że Uchwała Nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Rytwiany nie jest aktem obowiązującym.
Takie stanowisko zajął w piśmie  z dnia 15.02.2018 roku.
W ocenie Organu regulacyjnego (pismo z dnia 15.02.2018 roku) taryfa za zbiorowe oprowadzanie ścieków obowiązująca w roku 2017 w Gminie Rytwiany zachowuje ważność przez 180 dni od wejścia w życie Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, tj. do 9 czerwca 2018 r.
 
                  Piotr Błąk
/-/  Kierownik GZK
 

Rytwiany, 15.03.2018 r.                                   

 

 

Więcej artykułów…