Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA DEKLARACJI "ŚMIECIOWEJ" WEDŁUG NOWEGO WZORU

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany!

 
    Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie nowe Uchwały Rady Gminy Rytwiany dotyczące wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki ww. opłat.
 
    Konieczność wprowadzenia nowych stawek opłat jest spowodowana wzrostem ceny za odbiór i transport odpadów komunalnych w 2018 r. (ok. 30 % w stosunku do 2017 r.), a także rosnącą ilością produkowanych odpadów przez mieszkańców Gminy Rytwiany (ok. 10 % rocznie).
 
    W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości położonej w Gminie Rytwiany ma obowiązek złożyć deklarację według nowego wzoru i sposobu obliczania miesięcznej opłaty. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Rytwiany (pok. 31), na stronie internetowej Gminy www.rytwiany.com.pl oraz u Sołtysów.
 
    Termin wypełnienia nowych deklaracji upływa 15 kwietnia 2018 r.
 
    Poniżej przedstawiono przykłady prawidłowego wypełnienia formularza deklaracji dla:
 
a)      5-ciu osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów (Kliknij aby otworzyć Przykład_a);
b)      rodziny 7-mio osobowej składającej się np. z dziadków (2 osoby) i rodziny wielodzietnej (5 osób) wspólnie zamieszkujących jedną nieruchomość deklarujących selektywną zbiórkę odpadów (dodatkowo należy wypełnić i złożyć Załącznik dot. rodziny wielodzietnej)(Kliknij aby otworzyć Przykład b);
c)      2-óch osób deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów(Kliknij aby otworzyć Przykład c);
d)      Nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby i działalność gospodarcza(Kliknij aby otworzyć Przykład d).
 
Obliczanie miesięcznej opłaty należy wykonywać według cennika przedstawionego w poniższej tabeli:
Lp.
Określenie nieruchomości
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
Odpady zbierane nieselektywnie
(odpady niesegregowane) 
1
Nieruchomość zamieszkana
 
7,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 
 
14,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
 
Nieruchomość zamieszkiwana
przez rodziny wielodzietne*
 
3,50 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
3
Nieruchomość zamieszkiwana
przez rodzinę wielodzietną i osoby nie wchodzące
w skład rodziny wielodzietnej*
 
Suma z:
·Mieszkańcy nie wchodzący  w skład rodziny wielodzietnej 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
·Mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej 3,50 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej
 
14,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 4
Nieruchomość,
na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
1) o pojemności 120 litrów - 12 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 24 zł,
3) o pojemności 1100 litrów - 100 zł,
4) kontener KP 7 – 450 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 24 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 48 zł,
3) o pojemności 1100 litrów - 200 zł,
4) kontener KP 7 – 750 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
5
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych
i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
  Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 4 lub 2, 4 lub 3, 4
 6 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku
 
Ryczałtowa stawka 54,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 108,00 zł rocznie
* Rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowych Uchwał Rady Gminy Rytwiany:
1. Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2. Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
 
 
Do pobrania:
2. Załącznik do deklaracji dot. rodziny wielodzietnej
 
 
Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz 
 

Więcej artykułów…