Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLI - sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
z w o ł u j ę
XLI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 marca 2018 r. (środa)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XL.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszy Sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rytwiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany
z dnia 27.07.2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29.01.2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29.12.2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…