Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT...Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „ Mania Działania”

Rytwiany, dn. 30.03.2018r.
Nr OR.3153.4.2018.EM
 
INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY          Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450)                z zakresu promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Rytwiany pod nazwą Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „ Mania Działania”.
W otwartym konkursie  ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450) z zakresupromocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Rytwiany pod nazwą Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „ Mania Działania” informuję, żewpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyła Fundacja Aktywizacji                        i Rozwoju Młodzieży FARMA  z siedzibą  w Sielcu nr 27.
 Wnioskowana kwota dotacji – 5.000 zł.
 Przyznana kwota dotacji dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA z siedzibą w Sielcu nr 27 – 5.000 zł.
Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…