Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”

Dofinansowanie projektu z UE: 446 393,66 PLN
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Nr umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0015/16-00


Dnia 19 stycznia 2017 r. między Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 a Gminą Rytwiany/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rytwianach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”. Umowa została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 539518,28 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 446393,66 zł, wkład własny Gminy Rytwiany wynosi 93124,62 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 21 osób (15 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z grupowego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego oraz poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego).
Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w następujących kursach zawodowych: „obsługa żurawi przenośnych”, „kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci + obsługa urządzeń sterylizujących
z uprawnieniami SEP”, „opiekun osób starszych, chorych niepełnosprawnych z obsługą urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP”, „palacz kotłów centralnego ogrzewania + eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV + obsługa pilarek i wykaszarek spalinowych przy pielęgnacji zieleni”, „przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”, „magazynier/sprzedawca + obsługa kas fiskalnych + obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”, „spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + cięcie plazmą”, „kucharz + elementy piekarnictwa z uprawnieniami SEP + organizacja przyjęć okolicznościowych + carving + minimum sanitarne”.
Poza zaświadczeniami o ukończeniu ww. kursów, uczestnicy projektu nabyli świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego, a także świadectwo kwalifikacyjne spawacza.
W okresie od 01 października do 31 marca 2018 r. 10 uczestników projektu (3 mężczyzn i 7 kobiet) odbywało 6 miesięczne staże u pracodawców. Spośród ww. osób, od 01 kwietnia 2018 r., 3 mężczyzn i 6 kobiet podjęło zatrudnienie w wymiarze ½ etatu na 3 miesiące. 1 uczestniczka projektu ma przedłużony czas odbywania stażu do 31 maja br.

 

Więcej artykułów…