Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 4 , § 12 ust. 2
Statutu Gminy Rytwiany (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3698)
z w o ł u j ę
VI sesję - nadzwyczajną Rady Gminy Rytwiany w dniu 8 lutego 2019 r. (piątek)
o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…