Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na VII - sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
VII sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 27 lutego 2019 r. (środa)
o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.
w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2030.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

 

Więcej artykułów…