Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Przewodniczący Rady Gminy  Rytwiany

 

RG..0002.8.2019.UM                                                                                                                 Rytwiany, 2019.03.14 

 Z A W I A D O M I E N I E 

      Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

VIII   sesję  Rady Gminy Rytwiany  w dniu   21 marca 2019 r. (czwartek)

o godzinie  13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
 6. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 8. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2020 r.
 11. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rytwiany za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 12. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso.
 13. Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu oraz Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w Strzegomiu.
 14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
  w Rytwianach na Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach.
 15. Uchwała w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, ustalenie liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 16. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2019 roku.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

/-/   Jerzy Gwizdowski

 

Więcej artykułów…