Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje

Biorąc pod uwagę pytania  dotyczące uzyskania informacji w jaki sposób można ubiegać się o ustalenie  prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia  z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać:
 • niepełnosprawne dziecko jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

 

Mieszkańcy Gminy Rytwiany składają wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.

Wniosek można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy                    o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli jednak osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, odpowiedni organ pomniejszy wypłacaną emeryturę lub rentę o kwotę odpowiadającą wysokość wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł miesięcznie. Od dnia 1 listopada 2019 r. jego wysokość wzrośnie natomiast do kwoty 215,84 zł. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok.
Mieszkańcy Gminy Rytwiany składają wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.

Wzór wniosku można odebrać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach lub jest do pobrania pod adresem:   

http://rytwiany.com.pl/index.php?id=267

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 
Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego), zawierająca informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego. W przypadku dzieci istotna jest również informacja o ograniczeniach w funkcjonowaniu, które występują w życiu codziennym w porównaniu do dzieci, które są sprawne psychicznie i fizycznie;
 • możliwość poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zaopatrzenie w środki techniczne, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

 

W przypadku wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. roku życia) bierze się pod uwagę:
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba  zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawierać: informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego.
 • wiek, płeć, zawód, wykształcenie;
 • czy osoba zainteresowana ma trudności w samodzielnej egzystencji;
 • czy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania           o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Więcej informacji na temat świadczeń opiekuńczych można przeczytać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach

http://rytwiany.com.pl/index.php?id=294

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…