Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 9 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany
RG..0002.9.2019.UM                                                                                                                            
Rytwiany, 2019.04.10 
 

Z A W I A D O M I E N I E                 

                                                                                                                                                                                               
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
IX   sesję Rady Gminy Rytwiany  w dniu  18 kwietnia 2019 r. (czwartek)
o godzinie  8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.     Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.     Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.     Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8.     Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9.     Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
10. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2019 r. będzie przysługiwało dofinansowanie.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych OPS w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych OPS w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31
16. Sprawozdanie z wykonania pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Jerzy Gwizdowski
 

 

 

 

Więcej artykułów…