Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 10 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyPrzewodniczący Rady Gminy
Rytwiany

RG.0002.10.2019.UM

Rytwiany, 2019.05.22

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
X sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek)
o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
11. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Rytwiany.
12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…