Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Rytwiany

Rytwiany, 2019.06.10

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

XI sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.      Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9.      Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.
11.   Debata nad Raportem  o stanie Gminy za rok 2018.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2018.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2018.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018rok.
16.   Sprawy różne i wolne wnioski.
17.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…