Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
XVIII sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 27 listopada 2019 r. (środa)
o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XVII.
5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany.
14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rytwiany.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytwiany na lata 2020-2022.
16. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
17. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany.
18. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany.
19. Uchwała sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.
21. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
23. Sprawy różne i wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…