Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany
 
RG.0002.20.2019.UM                                                         Rytwiany, 2019.12.20
 
 
Z A W I A D O M I E N I E                     
                                                                                                                                                                                               
      Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506) zawiadamiam, że w dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie  08.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się XX sesja Rady Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.      Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
8.      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
9.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku.
12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2020 rok.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2020 rok.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2020 roku.
16. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0839T w miejscowości Kłoda, ul. Słoneczna.
17. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany.
18. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany.
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/94/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27.11.2019r. w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Rytwiany 
z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
20. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506).
 
 

                               /-/   Przewodniczący Rady Gminy

                                              Jerzy Gwizdowski
 

Więcej artykułów…