Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI - NOWE DEKLARACJE I CENY

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Szanowni Mieszkańcy gminy Rytwiany!

 
Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XVIII/90/19 Rady Gminy Rytwiany z dn. 27 listopada 2019 r. wprowadza się nowy cennik stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany oraz nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości położonej w Gminie Rytwiany ma obowiązek złożyć deklarację według nowego wzoru i sposobu obliczania miesięcznej opłaty. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Rytwiany (pok. 31), na stronie internetowej Gminy www.rytwiany.com.pl oraz u Sołtysów
 
Termin wypełnienia nowych deklaracji upływa 10 lutego 2020 r.
 
Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest znacznym wzrostem cen za usługę transportową oraz zagospodarowania odpadów. Kształtowanie się kosztów działania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi opiera się trzech głównych czynnikach. Są to ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców Gminy i jakość segregacji odpadów, odbiór i transport odpadów z terenu Gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Rzędowie oraz zagospodarowanie poprzez procesy recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów w ww. zakładzie. Zważywszy na stały wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany, zwiększone o ok. 70% (cena w 2019 r. – 238 zł/tonę, w 2020 r. – 410 zł/tonę) koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy do ZGOK w Rzędowie, a także wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany kolejnym wzrostem tzw. ”opłaty składowiskowej” uiszczanej przez ZGOK w Rzędowie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, wskutek czego szacowany koszt działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rytwiany w 2020 r. wyniesie około 850 000 zł, natomiast suma wpływów przy zachowaniu dotychczasowej stawki opłat – około 567 000 zł, konieczne jest zmiana cen od 1 stycznia 2020 r. poprzez podniesienie stawki od 1 osoby na 16 zł w przypadku, gdy odpady będą segregowane oraz stawek opłaty podwyższonej za brak wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki - od 1 osoby 48 zł. Z uwagi na wiejski charakter gminy Rytwiany wprowadza się zniżkę dla mieszkańców, którzy segregują odpady, ale nie korzystają z usługi wyrzucania frakcji odpadów biodegradowalnych do worków, lecz kompostują je we własnym zakresie np. w przydomowym ogrodzie. W przypadku uwzględnienia zniżki za posiadanie kompostownika – 11 zł/os.
 
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XX/109/19 Rady Gminy Rytwiany z dn. 30 grudnia 2019 r. wprowadza się zmianę cen obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. poprzez podniesienie stawki od 1 osoby na 20 zł w przypadku, gdy odpady będą segregowane oraz stawek opłaty podwyższonej za brak wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki - od 1 osoby 60 zł. W przypadku uwzględnienia zniżki za posiadanie kompostownika – 14 zł/os.
 
Powyższe zmiany cennika stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niezbędne do dalszego poprawnego działania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
W związku z wprowadzeniem ulgi (-30% z zaokrągleniem do pełnych złotych) przyznawanej dla właścicieli nieruchomości zagospodarowujących odpady biodegradowalne we własnym zakresie (np. posiadających kompostownik), niezbędne jest złożenie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu konieczności uwzględnienia posiadania bądź nieposiadania kompostownika i zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych jako zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Wobec powyższego właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wykorzystaniem nowego formularza deklaracji, który zawiera rubrykę wyboru metody zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych w punkcie E2. Ponadto, w deklaracji usunięta zostaje rubryka z możliwością wyboru metody zbierania odpadów komunalnych (pomiędzy zbiórką selektywną i nieselektywną) w związku z ogólnym obowiązkiem prowadzenia zbiórki selektywnej przez wszystkich członków systemu gospodarki odpadami, który został wprowadzony przez zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
 
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany, nr konta: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 BS Staszów O/Rytwiany lub podczas zbiórki opłaty przez Sołtysa danego Sołectwa w ostatnim miesiącu każdego kwartału.
 
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, tj.:
  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
Poniżej przestawiamy taryfę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokumenty do pobrania w formie elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się i wypełnienie deklaracji zgodnie z opłatami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.
 
DO POBRANIA
 
Taryfa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.)

Lp.

Określenie nieruchomości
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki
(odpady niesegregowane) 
Stawka z ulgą „BIO”
Stawka podstawowa
Stawka podwyższona
1
Nieruchomość zamieszkana
 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
48,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość zamieszkana
przez rodziny wielodzietne*
 7,70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
11,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
33,60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
3
Nieruchomość zamieszkana
przez rodzinę wielodzietną i osoby nie wchodzące
w skład rodziny wielodzietnej*
Suma z:
a) Mieszkańcy nie wchodzący w skład rodziny wielodzietnej:
11,00 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
16,00 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
48,00 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
b)Mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej
7,70 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
11,20 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
33,60 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca
 4
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Nie dotyczy
1) o pojemności 120 litrów - 16,50 zł,
2) o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł,
4) kontener KP 7 – 343,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 49,50 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 162,00 zł,
4) kontener KP 7 – 1029,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
5
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 4 lub 2, 4 lub 3, 4
 6 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Nie dotyczy
Ryczałtowa stawka 86,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 172,00 zł rocznie
* Rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
 

 
Taryfa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)
 
Lp.
 
Określenie nieruchomości
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki
(odpady niesegregowane) 
Stawka z ulgą „BIO”
Stawka podstawowa
Stawka podwyższona
1
Nieruchomość zamieszkana
 
14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
 
20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
60,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Nie dotyczy
1) o pojemności 120 litrów - 16,50 zł,
2) o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł,
4) kontener KP 7 – 343,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 49,50 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 162,00 zł,
4) kontener KP 7 – 1029,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
3
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 2
 4 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Nie dotyczy
Ryczałtowa stawka 86,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 172,00 zł rocznie

 

                               Wójt Gminy Rytwiany
                              mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…