Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019)

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rytwianach dostarcza pomoc żywnościową najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
GOPS w Rytwianach pełniąc rolę OPL (Organizacji Partnerskiej Lokalnej) sprowadza i przekazuje artykuły spożywcze ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim pełniącego funkcję OPR (Organizacji Partnerskiej Regionalnej).
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
Program adresowany jest do rodzin i osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych.
Wsparciem w ramach PO PŻ mogą być objęte rodziny lub osoby samotne i bezdomne, spełniające przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza:
- 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701,00 zł).
- 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528,00 zł).
Pomoc w ramach PO PŻ otrzymują osoby skierowane i zakwalifikowane przez GOPS w Rytwianach.
W przypadku osób, które z różnych względów nie zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej, możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie organizacji partnerskiej. Oświadczenia wraz z odpowiednio wypełnionym skierowaniem przekazywane są do ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność tej osoby do Programu.
W ramach działań towarzyszących osoby korzystające ze wsparcia wezmą udział w warsztatach ekonomicznych, dietetycznych, kulinarnych oraz o niemarnowaniu żywności. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
 Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020
 

Strona internetowa Świętokrzyskiego Banku Żywności: 

www.ostrowiec.bankizywnosci.pl/index.php

 


 

 

Więcej artykułów…