Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Tylko do końca stycznia KGW mają czas na rozliczenie otrzymanego wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.

 
Koła gospodyń wiejskich zobowiązane były do wykorzystania przyznanej w
2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r. *Do końca stycznia 2020 roku* mają
natomiast czas na rozliczenie przyznanego wsparcia poprzez złożenie
sprawozdania z wydatkowanej pomocy.
 
W myśl § 4 ust 2 rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 roku w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania
przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy
finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej
wysokości  (Dz.U.  poz. 2229 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia
niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości
lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego
rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.
 
W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł. W 2018 r. kwota
ta wyniosła 16,3 mln zł.**
 
Od 29 listopada 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie nowych przepisów
o kołach gospodyń wiejskich, do końca  2019 r.  powstało ponad 5,8 tys.
nowych kół. Łącznie w prowadzonym przez ARiMR rejestrze wpisano 8780 
tego typu stowarzyszeń. Najwięcej z nich zarejestrowano w Wielkopolsce 
–1350,  na Lubelszczyźnie – 1136 i na Mazowszu – 1105.**
 
Otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich przeznaczają najczęściej na
realizację zadań związanych z działalnością społeczno-wychowawczą oraz
oświatowo-kulturalną. Prawie jedna czwarta środków pożytkowanych jest na
rozwój kultury ludowej, a w szczególności kultury lokalnej, w tym zakup
strojów ludowych. Koła promują również przedsiębiorczość swoich
członkiń. Na ten cel przeznaczają ponad 15 proc. otrzymanego
dofinansowania, m.in. na zakup wyposażenia AGD, artykułów kuchennych i
spożywczych.
 
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
 
*Marcin Włodarczyk*
 
Świętokrzyski Oddział Regionalny
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
tel. 41 349 09 76  (38076 voip); 666 867 322
 
 

Więcej artykułów…