Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXIII   sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu  27 lutego 2020 r. (czwartek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXI, XXII.
5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.      Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
9.      Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
10.   Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
11.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2019 r.
12.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
13.   Sprawy różne i wolne wnioski.
14.   Zamknięcie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…