Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Komunikat dot. potwierdzania umów dzierżaw

31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust.4 pkt 1 bądź art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Rytwiany, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Rytwiany wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000)

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…