Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 03.09.2020 r. (czwartek) o godz. 08.00 zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Rytwiany.
Obrady sesji odbędą się w trybie zwykłym w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach, ulica Staszowska 15, sala nr 3.
Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w § 19 ust.
1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
9. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
10. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze
gminnej w miejscowości Ruda.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…