Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godzinie 14.00  XXXIX sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z zm.) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXXVII, XXXVIII.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.

8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2021 r.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 marca 2021 r.

12. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę.

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Rytwiany.

14. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski


 

 

 

Więcej artykułów…