Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję  w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie  14.00 XL sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.          
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Uchwała w sprawie przekazania Gminie Staszów realizacji zadania własnego Gminy Rytwiany w zakresie opracowania dokumentacji strategicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

 

 

Więcej artykułów…