Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.00 XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rytwiany.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029.
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Wiśniówka – Niekrasów.
7. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0835T w miejscowości Sichów Mały.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…