Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godzinie 8.00 XLIV sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLIII.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2021 r.
10. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Rytwiany
do Wiślańskiego Klastra Energii.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…