Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w dniu 29.11.2021 r. (poniedziałek)
o godzinie 14.00 XLVI sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
10. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany.
11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…