Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI - NOWE CENY

Informacja-Gmina-Rytwiany

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. zgodnie z Uchwałą nr XLVI/234/21 Rady Gminy Rytwiany z  29 listopada 2021r. wprowadza się nowy cennik stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany.
 
Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest wzrostem cen za usługę transportową oraz zagospodarowania odpadów. Kształtowanie się kosztów działania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na trzech głównych czynnikach. Są to ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy i jakość segregacji odpadów, odbiór i transport odpadów z terenu gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Rzędowie oraz zagospodarowanie poprzez procesy recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów w ww. zakładzie. Zważywszy na stały wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytwiany, zwiększone koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy do ZGOK w Rzędowie, a także wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany wzrostem tzw. ”opłaty składowiskowej” uiszczanej przez ZGOK w Rzędowie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, konieczna jest zmiana cen od 1 stycznia 2022 r. poprzez podniesienie stawki od 1 osoby na 22,00zł w przypadku, gdy odpady będą segregowane oraz stawek opłaty podwyższonej za brak wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki - od 1 osoby 66,00zł. Z uwagi na wiejski charakter gminy Rytwiany wprowadza się zniżkę dla mieszkańców, którzy segregują odpady, ale nie korzystają z usługi wyrzucania frakcji odpadów biodegradowalnych do worków, lecz kompostują je we własnym zakresie np. w przydomowym ogrodzie. W przypadku uwzględnienia zniżki za posiadanie kompostownika – 16,00 zł/os.
 
Ponadto, zgodnie z Uchwałą nr XLVI/235/21 Rady Gminy Rytwiany z 29 listopada 2021r., od 1 stycznia 2022r. ustala się nową ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 120,00zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - w wysokości 240,00zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
Powyższe zmiany cennika stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niezbędne do dalszego poprawnego działania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezmiennie odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany, nr konta: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 BS Staszów O/Rytwiany lub podczas zbiórki opłaty przez Sołtysa danego Sołectwa w ostatnim miesiącu każdego kwartału.
 
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, tj.:
  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek aktualizowania złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli wystąpią jakieś zmiany ilości osób obecnie ZAMIESZKUJĄCYCH daną nieruchomość.

Zmiany, które należy uwzględnić obejmują między innymi:
  • powrót zza granicy,
  • narodziny dziecka,
  • wprowadzenie się osób do mieszkania lub domu,
  • tymczasowe zamieszkanie na terenie gminy,
  • wynajem domu/lokalu,
  • wyprowadzenie się osób lub zgon.

Poniżej przestawiamy taryfę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. oraz dokumenty do pobrania w formie elektronicznej.

  Informacja-Gmina-Rytwiany

DO POBRANIA               
 
  
                              Wójt Gminy Rytwiany
                              mgr Grzegorz Forkasiewicz 
 

Więcej artykułów…