Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w dniu 26.01.2022 r. (środa) o godzinie 8.00 XLIX sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Sprawozdanie z pracy komisji stałych przy Radzie Gminy Rytwiany za 2021 rok.
8. Uchwala w sprawie planu pracy Rady Gminy i planów pracy komisji stałych na 2022 rok.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2029.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.
11. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności
i form doskonalenia, na które w 2022 r. będzie przysługiwało dofinansowanie.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2022 – 2025.
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/122/20 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…