Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LXXXII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję w dniu   21 listopada 2023 r. (wtorek) o godzinie 8.00 LXXXII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2.  Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXI.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok szkolny 2022/2023.
8.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2023 – 2032.
9.    Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
10.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
13.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   2024 rok.
14.Uchwała w sprawie przekazania gminie Staszów realizacji zadania własnego dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej „Pętla staszowska” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.
15.Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
16.Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 

 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                               

 

 

 

Więcej artykułów…