Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pomoc w formie węgla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie opału – węgla

 Mieszkańcy Gminy Rytwiany znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie opału - węgla.

Pomoc w postaci węgla można otrzymać pod warunkiem, gdy:

- w przypadku rodziny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł (netto);

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekracza 776,00 zł (netto);

 - źródło ciepła wykorzystywane w gospodarstwie domowym umożliwia wykorzystanie węgla jako opału.  

Ilość przyznanego węgla zależeć będzie od indywidualnej sytuacji rodziny i osoby ubiegającej się o tą pomoc.

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  1. zgłoszenie wniosku o pomoc,
  2. przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  3. wydanie decyzji administracyjnej określającej ilość przyznanej pomocy,
  4. realizacja świadczenia.

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach i złożyć wniosek.

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było ustalić prawo do wnioskowanego świadczenia.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Wyżej wymieniona forma pomocy jest możliwa z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy Rytwiany pozostało 35,08 tony węgla typu orzech i 1,86 tony węgla typu kostka, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach w celu złożenia wniosku i zweryfikowania możliwości udzielenia pomocy w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rytwianach:

- tel.: 15/8647946, 500239194
- ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany, pok. 35

 Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…