Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LXXXIII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 7.30 LXXXIII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXII.
5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata     2023 – 2032.
8.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Rytwiany porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej „Pętla staszowska” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.
10. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Rytwiany na lata 2024-2028.
11. Uchwala w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
 
 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 
 

 

 

Więcej artykułów…